ข้อตกลงและเงื่อนไข

1. ขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจใน “ธุรกิจไทย GO ONLINE” (“ธุรกิจไทย GO ONLINE”) Google Inc. และบริษัทในเครือ (“Google”) ได้ทำงานร่วมกับพันธมิตรกลุ่มหนึ่ง ซึ่งรวมถึง บริษัท ดอท อะไร จำกัด และบริษัท เว็บบิส จำกัด เพื่อการจัดหาเครื่องมือและบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไทย GO ONLINE ซึ่งได้แสดงไว้ที่ www.goonline.in.th (“ไซต์ ธุรกิจไทย GO ONLINE”)

 

เราหวังว่าท่านจะพึงพอใจกับการใช้เครื่องมือและบริการเหล่านี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้เป็นสัญญาระหว่างท่านกับ Google
และใช้บังคับกับการที่ท่านใช้ไซต์ ธุรกิจไทย GO ONLINE ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ไม่ได้ใช้บังคับกับการที่ท่านใช้บริการใดๆ ที่เสนอให้โดยบริษัท ดอทอะไร จำกัด (สำหรับโดเมนฟรี) และ/หรือบริษัท เว็บบิส จำกัด (สำหรับเว็บไซต์และเว็บโฮสติ้ง (Hosting)) หรือบริการอื่นใดที่ให้โดยพันธมิตรของ Google

2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ใช้บังคับกับการเข้ามีส่วนร่วมของท่านในฐานะผู้ใช้ “ธุรกิจไทย GO ONLINE” โดยจะถือว่าท่านได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้แล้วถ้าท่านใช้บริการใดๆ ที่ให้ผ่านทางไซต์“ธุรกิจไทย GO ONLINE”

3. สำหรับบริการหลักที่ให้ผ่านทาง “ธุรกิจไทย GO ONLINE” ในกรณีที่ท่านคือองค์กรหรือเจ้าของธุรกิจท่านจะสามารถ
 • ก. สร้างเว็บไซต์ขึ้นเพื่อใช้กับธุรกิจของท่าน และ
 • ข.​เชื่อมโยงเว็บไซต์นั้นกับชื่อเว็บไซต์ (“ชื่อเว็บไซต์”) โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
4. ในแต่ละกรณี การใช้บริการของท่านตามที่จัดหาให้โดยบริษัท ดอท อะไร จำกัด และบริษัท เว็บบิส จำกัด และพันธมิตรอื่นๆ จะอยู่ภายใต้บังคับแห่งข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ของบริษัท ดอทอะไร จำกัด และ บริษัท เว็บบิส จำกัด และพันธมิตรอื่นๆ เท่านั้น ซึ่งได้ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ด้วยเพื่อง่ายต่อการอ้างถึง Google ไม่รับผิดชอบต่อการให้บริการเหล่านี้แก่ท่าน และในแต่ละกรณีท่านจำเป็นต้องตรวจสอบว่าท่านพึงพอใจกับบริการ และข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการของบริษัท ดอท อะไร จำกัด และบริษัท เว็บบิส จำกัด และพันธมิตรอื่นๆ หรือไม่ ก่อนที่จะใช้บริการเหล่านั้น

5. การสร้างเว็บไซต์ฟรี ชื่อโดเมนและเว็บโฮสติ้ง
 • ก. ​เพื่อที่จะสร้างเว็บไซต์ผ่านทาง “ธุรกิจไทย GO ONLINE” ท่านจำเป็นต้องคลิกที่ “สร้างเว็บไซต์ใหม่” และปฏิบัติตามขั้นตอนการลงทะเบียน
 • ข. ท่านจะได้รับชื่อเว็บไซต์ฟรี เว็บไซต์และจากบริษัท ดอท อะไร จำกัด (สำหรับโดเมนฟรี) และบริษัท เว็บบิส จำกัด (สำหรับเว็บไซต์และเว็บโฮสติ้ง) เป็นเวลา 12 เดือน
 • ค.​ ภายหลังจากระยะเวลา 12 เดือน บริษัท ดอท อะไร จำกัด (สำหรับชื่อเว็บไซต์ฟรี) และ/หรือบริษัท เว็บบิส จำกัด (สำหรับเว็บไซต์และเว็บโฮสติ้ง) จะเสนอให้ท่านสามารถเข้าทำสัญญาสำหรับบริการต่อไป (ภายใต้เงื่อนไขว่าบริษัท ดอทอะไร จำกัด (สำหรับชื่อเว็บไซต์ฟรี) และบริษัท เว็บบิส จำกัด (สำหรับเว็บไซต์และเว็บโฮสติ้ง) ยังคงให้บริการต่อไปเกินระยะเวลา 12 เดือนแรก และภายใต้บังคับแห่งข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท ดอท อะไร จำกัด (ชื่อเว็บไซต์ฟรี) และ/หรือบริษัท เว็บบิส จำกัด (สำหรับเว็บไซต์และเว็บโฮสติ้ง))
 • ง. ความตกลงของท่านกับบริษัท ดอท อะไร จำกัด (สำหรับชื่อเว็บไซต์ฟรี) และ/หรือบริษัท เว็บบิส จำกัด (สำหรับเว็บไซต์และเว็บโฮสติ้ง) สำหรับบริการที่จะให้โดยบริษัทดังกล่าวอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทซึ่งสามารถดูได้ที่ http://register.dotarai.com/docs/DotArai_Registration_Agreement_T.htm และ http://webiz.co.th/terms
 • จ. ท่านอาจจะมีสิทธิเลือกใช้บริการซึ่งให้โดย Google ด้วย การใช้บริการเหล่านี้จะอยู่ภายใต้บังคับแห่งข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Google ซึ่งใช้บังคับกับบริการนั้นๆ
 • ฉ.​ท่านอาจจะมีสิทธิเลือกใช้บริการซึ่งให้โดยพันธมิตรอื่นๆ ด้วย การใช้บริการเหล่านี้จะอยู่ภายใต้บังคับแห่งข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องของพันธมิตรรายนั้น
6. ข้อจำกัด
 • ก. ท่านตกลงที่จะไม่กระทำการดังต่อไปนี้
  • 1.ใช้บริการสร้างเว็บไซต์หรือบริการจดทะเบียนชื่อเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกจากการส่งเสริมธุรกิจของท่าน
  • 2. ขอชื่อเว็บไซต์มากกว่าหนึ่งชื่อผ่านทางไซต์ “ธุรกิจไทย GO ONLINE”
  • 3.จงใจอนุญาตให้บุคคลใดขอชื่อเว็บไซต์ที่สองเพื่อส่งเสริมธุรกิจเดียวกัน
  • 4.ใช้ชื่อเว็บไซต์ของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกจากการส่งเสริมธุรกิจของท่าน
  • 5. ขายชื่อเว็บไซต์ของท่านหรือเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นผ่านทางบริการ “ธุรกิจไทย GO ONLINE” เพื่อเงินหรือสิ่งที่มีค่าเป็นตัวเงินเว้นแต่ในกรณีการขายธุรกิจของท่านในลักษณะของกิจการที่ดำเนินอย่างต่อเนื่อง
  • 6. การใช้บริการใดๆ ที่ให้โดยบริษัท ดอท อะไร จำกัด (สำหรับเว็บไซต์ฟรี) และ/หรือบริษัท เว็บบิส จำกัด (สำหรับเว็บไซต์และเว็บโฮสติ้ง) หรือ Google หรือพันธมิตรอื่นใด โดยฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้บริการเหล่านั้น
  • 7. บริการและข้อเสนอที่ท่านได้รับผ่านทาง “ธุรกิจไทย GO ONLINE” ไม่สามารถขายต่อได้ และห้ามมิให้ทำการขายหรือโอนเว้นแต่ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้บังคับกับบริการหรือข้อเสนอนั้นได้อนุญาตไว้อย่างชัดแจ้งให้ทำการขายหรือโอนได้
 • ข.ท่านเข้าใจว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้อาจใช้บังคับกับบริการที่ให้โดยบริษัท ดอท อะไร จำกัด (สำหรับเว็บไซต์ฟรี) และ/หรือบริษัท เว็บบิส จำกัด (สำหรับเว็บไซต์และเว็บโฮสติ้ง) และพันธมิตรอื่นๆ ด้วย ในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้รวมอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท ดอทอะไร จำกัด (สำหรับเว็บไซต์ฟรี) และ/หรือบริษัท เว็บบิส จำกัด (สำหรับเว็บไซต์และเว็บโฮสติ้ง) และพันธมิตรอื่นๆ
7. การคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัว
 • ก. ข้อมูลใดๆ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลซึ่ง
  • 1. ท่านใส่ไว้ในเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดย Google (รวมถึง www.goonline.in.th) Google จะครอบครองไว้ภายใต้นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของ Google (ดูได้ที่ http://www.google.com/intl/en/privacy/privacy-policy.html) 
  • 2. ท่านใส่ไว้ในเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบริษัท ดอท อะไร จำกัด (สำหรับเว็บไซต์ฟรี) และ/หรือบริษัท เว็บบิส จำกัด (สำหรับเว็บไซต์และเว็บโฮสติ้ง) (รวมถึง www.webiz.co.th) ซึ่งจะครอบครองโดยบริษัท ดอท อะไร จำกัด (สำหรับเว็บไซต์ฟรี) หรือ บริษัท เว็บบิส จำกัด แล้วแต่กรณี ซึ่งจะอยู่ภายใต้นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ดอท อะไร จำกัด หรือ บริษัท เว็บบิส จำกัด (ดูได้ที่ http://register.dotarai.com/docs/DotArai_Registration_Agreement_T.htm และ http://webiz.co.th/privacy และ http:// webiz.co.th/terms) แล้วแต่กรณี
 • ข. บริษัท ดอท อะไร จำกัด (สำหรับเว็บไซต์ฟรี) และ/หรือบริษัท เว็บบิส จำกัด (สำหรับเว็บไซต์และเว็บโฮสติ้ง) และ Google อาจแบ่งปันข้อมูลนี้ซึ่งกันและกัน และกับบุคคลที่สามที่ได้รับความไว้วางใจซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับ “ธุรกิจไทย GO ONLINE” เพื่อการให้บริการต่างๆ ที่เสนอภายใต้ “ธุรกิจไทย GO ONLINE” (รวมถึงไซต์ที่ท่านสร้างขึ้นและชื่อโดเมนที่ท่านได้รับ) 
 • ค. Google บริษัท ดอท อะไร จำกัด (สำหรับเว็บไซต์ฟรี และ/หรือบริษัท เว็บบิส จำกัด (สำหรับเว็บไซต์และเว็บโฮสติ้ง) และพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจรายอื่นๆ อาจติดต่อท่านเพื่อช่วยให้ท่านได้รับประโยชน์จากบริการ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ซึ่งอาจเป็นที่สนใจของท่าน ถ้าท่านได้ให้ความยินยอมไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียน
 • ง​. เมื่อท่านร้องขอชื่อโดเมนฟรี บริษัท ดอท อะไร จำกัด อาจจำเป็นต้องให้รายละเอียดของผู้จดทะเบียนกับบริษัท
 • ที. เอช. นิค จำกัด (“THNIC”) ซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารจัดการโดเมนของไทย THNIC จะเปิดเผยรายละเอียดเหล่านี้ผ่านทางทะเบียนที่เรียกว่า “WHOIS” ซึ่งสามารถเข้าถึงได้เป็นการทั่วไป โดยท่านสามารถดูได้ที่ http://www.thnic.net/whois
8. การเปลี่ยนแปลงและบริการโดยบุคคลที่สาม
 • ก. Google บริษัท ดอท อะไร จำกัด (สำหรับเว็บไซต์ฟรี) บริษัท เว็บบิส จำกัด (สำหรับเว็บไซต์และเว็บโฮสติ้ง) และพันธมิตรรายอื่นๆ ของ “ธุรกิจไทย GO ONLINE” ขอสงวนสิทธิโดยอยู่ในดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว ที่จะทำการเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดส่วนใดๆ ของข้อกำหนดฉบับนี้ในเวลาใดก็ได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าว ในกรณีดังกล่าว ข้อกำหนดใหม่จะถูกประกาศไว้ที่ไซต์ “ธุรกิจไทย GO ONLINE” การที่ท่านใช้ไซต์ซึ่งท่านได้สร้างขึ้นผ่าน “ธุรกิจไทย GO ONLINE” หรือใช้ไซต์ “ธุรกิจไทย GO ONLINE” ต่อไปภายหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงถือว่าเป็นการที่ท่านยอมรับข้อกำหนดใหม่ดังกล่าว
 • ข. Google บริษัท ดอท อะไร จำกัด (สำหรับเว็บไซต์ฟรี) บริษัท เว็บบิส จำกัด (สำหรับเว็บไซต์และเว็บโฮสติ้ง) และพันธมิตรรายอื่นๆ ของ “ธุรกิจไทย GO ONLINE” อาจเปลี่ยนแปลงไซต์ “ธุรกิจไทย GO ONLINE” และบริการที่ให้ผ่านทางไซต์ “ธุรกิจไทยGO ONLINE” เป็นครั้งคราว โดยไม่ต้องมีความรับผิดต่อท่าน Google ไม่ขอรับผิดชอบต่อหรือรับรองบริการของบุคคลที่สามใดๆ ที่ให้ผ่านทางไซต์ “ธุรกิจไทย GO ONLINE”
9. การเพิกถอนบริการ
 • ก.ถ้าท่านใช้ไซต์ “ธุรกิจไทย GO ONLINE” หรือบริการใดๆ ที่ให้ผ่านทางไซต์ “ธุรกิจไทย GO ONLINE” โดยฝ่าฝืนข้อกำหนดฉบับนี้ หรือข้อกำหนดอื่นใดที่อ้างถึงในข้อกำหนดฉบับนี้ หรือถ้าท่านใช้ไซต์ “ธุรกิจไทย GO ONLINE” หรือบริการใดๆ ที่ให้ผ่านทางไซต์ “ธุรกิจไทย GO ONLINE” โดยขัดต่อเจตนารมย์ของโครงการ “ธุรกิจไทย GO ONLINE” ท่านอาจถูกเพิกถอนบริการที่ท่านได้รับ Google บริษัท ดอท อะไร จำกัด (สำหรับเว็บไซต์ฟรี) บริษัท เว็บบิส จำกัด (สำหรับเว็บไซต์และเว็บโฮสติ้ง) และพันธมิตร อาจยุติหรือระงับ “ธุรกิจไทย GO ONLINE” หรือไซต์ “ธุรกิจไทย GO ONLINE” ในเวลาใดก็ได้โดยอยู่ในดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องมีความรับผิดใดๆ ต่อท่าน อนึ่งการดำเนินการดังกล่าวนี้จะไม่กระทบต่อการดำรงอยู่ของไซต์ของท่าน

10. กฎหมายที่ใช้บังคับ

กฎหมายไทยเป็นกฎหมายที่ครอบคลุมข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้
โดยความร่วมมือของ